F  Όποιος έχει κάποια περιουσία δεν μπαίνει στη ρύθμιση των δόσεων! – Επί του Πιεστηρίου

 Όποιος έχει κάποια περιουσία δεν μπαίνει στη ρύθμιση των δόσεων!

Άκουσον άκουσον…

  • Αν η αξία της είναι 25 φορές μεγαλύτερη από την οφειλή!
  • Η ερμηνεία που δίνουν «κάποιοι πονηροί» στην περίεργη διάταξη είναι ότι θέλουν να βάλουν χέρι σε περιουσίες
  • Τοκογλυφικό το επιτόκιο

Περίεργα πράγματα ανακαλύπτει κανείς διαβάζοντας τις εγκυκλίους που αναφέρονται στη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία. Μία από αυτές είναι η πρόσφατη (εκδόθηκε μόλις έκανε ποδαρικό το 2018, συγκεκριμένα στις 4 Ιανουαρίου) που αφορά τη ρύθμιση οφειλών οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, στο πλαίσιο της υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για την υπ’ αριθ. πρωτ. Γ36/02/1/4-1-2018 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), όπου στην παράγραφο Γ’, με τίτλο «Τυποποιημένη Πρόταση Ρύθμισης», αναφέρεται:

  • «Όταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών»!

Τέτοια διάταξη, με προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων –αλλά και λιγότερων–, δεν υπάρχει σε ουδεμία άλλη απόφαση για ρύθμιση πληρωμής της οφειλής σε δόσεις. Όσο κι αν ψάξαμε, δεν βρήκαμε…

Στην προσπάθεια να… ανακαλύψουμε τους λόγους που επέβαλαν τη θέσπιση αυτής της… πρωτότυπης προϋπόθεσης, η οποία ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, αφού πάρα πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν τη ρύθμιση, όπως και σε άλλες, που αφορούν χρέη σε άλλους Οργανισμούς, απάντηση υπεύθυνη δεν πήραμε. Κάποιοι, όμως, που έχουν γεύση των… διαδρόμων, μας είπαν στ’ αυτί ότι ο στόχος είναι να μπει χέρι σε μεγάλες περιουσίες.

Το αναφέρουμε και ελπίζουμε οι αρμόδιοι, και πρωτίστως η υπουργός Εργασίας κυρία Αχτσιόγλου αλλά και ο διοικητής του ΕΦΚΑ κ. Μπακαλέξης, να δώσουν διευκρινίσεις – εξηγήσεις ως προς το πού αποβλέπει αυτός ο… αδιανόητος αποκλεισμός. Όταν, μάλιστα, αυτοί που αποκλείονται από τη ρύθμιση είναι εκείνοι που είναι πιο πιθανό να είναι συνεπείς στην πληρωμή των δόσεων, όποτε λήγουν.

Να σημειώσουμε ότι ανάλογη διάταξη δεν υπάρχει σε καμία άλλη ρύθμιση ούτε προβλέπεται από τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Επομένως, ποιος εγκέφαλος σκέφθηκε αυτήν τη διάταξη και για ποιον λόγο;

Σύμφωνα με έμπειρα στελέχη του ΕΦΚΑ, οι προϋποθέσεις που θέτει αυτή η ρύθμιση είναι εντελώς αποτρεπτικές για τον οφειλέτη και δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Μάλιστα, αυτό επισημάνθηκε και στην ίδια την υπουργό, όμως δεν προχώρησε σε καμία βελτίωση διότι υπήρχε έντονη αντίδραση από πλευράς «τροϊκανών»!

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ρύθμισης, όπως αναφέρεται στην «Εγκύκλιο αρ. 1» του ΚΕΑΟ:

«Γ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα απλοποιημένη διαδικασία και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.

Όταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνολική οφειλή προς ρύθμιση, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης ο­φειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών.

Τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές και υποβληθείσες προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ψηφίζονται θετικά εφόσον υπόκεινται στους ακόλουθους κανόνες:

  1. Αφαιρούμενα ποσά ανά πιστωτή

α) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, β) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση, γ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Τα ποσά των ως άνω υποπεριπτ. β) και γ) αφαιρούνται, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017.

  1. Τρόπος ρύθμισης

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια, δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως ακολούθως:

  • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.
  • Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών (χρηματοδοτικοί φορείς, Δημόσιο, Φ.Κ.Α.) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120)».

Δεν ήταν, όμως, η μόνη… έκπληξη η προϋπόθεση να μην έχει ο οφειλέτης μεγάλη ακίνητη περιουσία. Υπάρχει και δεύτερη, που αναφέρεται στο επιτόκιο το οποίο θα επιβα­ρύνει κάθε δόση. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο που είναι ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου θα είναι προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (!), που σημαίνει ότι το συνολικό επιτόκιο θα είναι κοντά στο 6%! Να σημειωθεί ότι τώρα το euribor είναι αρνητικό.

Η σχετική παράγραφος της εγκυκλίου έχει ως εξής:

«Για τους χρηματοδοτικούς φορείς το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων εκτός από το επιτόκιο που είναι ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένου κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες, λαμβάνεται υπόψη και η εισφορά του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη. Σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη, οι οφειλόμενες δόσεις προς τους χρηματοδοτικούς φορείς βαρύνονται με το προαναφερθέν επιτόκιο».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *