Πώς θα πάρουν σύνταξη γήρατος γονείς, σύζυγοι και αδέλφια αναπήρων στον ΟΑΕΕ

Οι ασφαλισμένοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και συμπλήρωσαν 25ετή συντάξιμο χρόνο ως και τις 18/8/2015 συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι και 18/8/2015 καθιερώνεται ηλικιακό όριο.

Στη χρονική προϋπόθεση της 25ετίας δεν επέρχεται μεταβολή

Για την κάθε κατηγορία θα πρέπει να πληρούνται, επιπλέον, οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Μητέρες – πατέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόσον:

1. Το τέκνο είναι άγαμο, δεν εργάζεται και δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

2. Ο γονέας που θα ασκήσει το δικαίωμα δεν λαμβάνει ήδη σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

3. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, ο έτερος γονέας θα πρέπει να εργάζεται, να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες εργασίας ή οκτώ έτη πραγματικής ασφάλισης, εκ των οποίων 600 ημέρες ή δύο έτη τα τελευταία τέσσερα έτη σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Επίσης, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα ή τους φορείς, αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ή το Δημόσιο, ότι δεν έχει ασκήσει και δεν πρόκειται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμα συνταξιοδότησης που παρέχει η παρούσα διάταξη.

Β. Σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας συζύγου 80% και άνω εφόσον:

1. Υπάρχει έγγαμος βίος τουλάχιστον δέκα ετών πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

2. Ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν λαμβάνει και δεν δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

Γ. Αδέλφια αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις (ν. 3996/5-8-2011):

1. Ο ανάπηρος αδελφός να είναι άγαμος, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

2. Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/ή πρέπει, για τουλάχιστον μία πενταετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης:

α) Να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφού/ής με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας.

β) Ο ανάπηρος αδελφός να συνοικεί αποδεδειγμένα με τον αιτούντα τη σύνταξη αδελφό/ή και να τον βαρύνει.

3. Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση θα αποδεικνύονται από τα έντυπα Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα τελευταία πέντε έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

4. Ο αιτών τη σύνταξη να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

5. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, απαιτείται οι δύο αδελφοί να είναι ορφανοί από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω ή να έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του ή σε περίπτωση που και οι δύο γονείς των αδελφών είναι εν ζωή θα πρέπει και οι δύο να είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή να έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *